top of page
Search

Lieldienu video dievk. saites

Mīļās māsas un brāļi!

Pielikumā ir PDF dokuments ar video saitēm no mūsu baznīcas liturģijas un mūzikas nozares vadītājas māc. Dr. Sarma Eglītes. Varēsiet baudīt Zaļā ceturtdienas, Lielās piektdienas un Lieldienu video dievkalpojumus, kurus ir sagatavojuši mūsu baznīcas apgabali. Mūsu apgabals sagatavoja Lielās piektdienas dievkalpojumu, es pats nevarēju piedalīties, jo filmēšanas laikā piedzima mūsu dēls Arnolds. Varam lepoties, ka video dievkalpojumu gatavošanā piestrādāja mūsu Māra Pelēce! Lepojamies ar Māru! Mudinu jums visiem piedalīties šajos dievkalpojumos, varat arī izdrukāt dievkalpojumu lapiņas, bet tas nav nepieciešams. Aicinu jūs arī sagatavot maizi un vīnu Zaļās ceturtdienas un Lielās piektdienas dievkalpojumos, mūsu archibīskape ir devusi apstiprinājumu, ka varat saņemt Svēto vakarēdienu mājās šajā ārkārtas situācijā. Varat arī sagatavot vienu elementu - maizi vai vīnu, abi nav nepieciešami. Lieldienu dievkalpojumā būs ar sprediķi abās valodās un arī būs bērnu uzruna. Ja ir kādi jautājumi vai tehniskas grūtības, lūdzu, rakstiet mācītājam Dāgam.

Novēlu jums visiem miera pilnu šo Lieldienu laiku!

Jūsu mācītājs Dāgs

Mīļie draudzes locekļi un dievlūdzēji! Dieva miers lai ir ar jums visiem! Paldies LELBA Kanādas apgabalam par skaisto un svētīgo Pūpolu svētdienas dievkalpojumu! Ja nepaguvi to noskatīties / tajā piedalīties, to vēl vari:


https://vimeo.com/404070755


To jau baudījuši 1,412 dievlūdzēju. Priecājos par saņemtajām atsauksmēm. Hamiltonas Kristus draudzes locekļi, gādājot par tiem, kas nelieto internetu, dievkalpojumu raidījuši caur telefonu, pieliekot klausuli pie datora skaļruņa. Labs ierosinājums! Paldies Mārai Pelēcei un Korijam Avotam par sava laika ieguldījumu šajā projektā!

Šie ir linki nākamajiem dievkalpojumiem (Lielās piektdienas un Lieldienu dievkalpojumi vēl nav pieejami, bet būs!). Zaļā ceturtdiena (paldies LELBA Rietumu apgabalam):


https://vimeo.com/405249499

Lielā piektdiena (paldies LELBA Vidienes apgabalam):


https://vimeo.com/405258295

Lieldienas (paldies LELBA Austrumu apgabalam):


https://vimeo.com/405258387

Ceru, ka paguvāt izdrukāt dziesmu lapiņas. Gadījumā, ja nē, tās atrodamas:

https://www.klivdraudze.org/dzive-ticiba/baznicas-liturgija-un-muzika/


Lielās piektdienas dievkalpojumam ir pielikumi: Kristus ciešanu stāsts latviešu, kā arī angļu valodā. Lieldienu dievkalpojumā iekļauta uzruna bērniem. Sprediķis / uzruna draudzei ir angļu valodā.


Šajā ārkārtas situācijā Zaļajā ceturtdienā un Lielajā piektdienā drīksti pieņemt Kristus aicinājumu baudīt Svēto vakarēdienu. Pie Viņa galda topam stiprināti, kā arī ejam kopā ar Kristu Viņa ciešanu ceļu, raugoties uz augšāmcelšanās brīnumu. Ja vēlies baudīt Svēto vakarēdienu, pirms dievkalpojuma sagatavo šķīvi ar maizi un trauku ar vīnu (vai vīnogu sulu) un tos novieto uz galda. Ir skaisti uz galda nolikt un aizdedzināt arī sveci. Norunājiet, kuŗš no jums pacels maizes šķīvi un vīna trauku tad, kad video ierakstā mācītājs paceļ maizi un biķeri. Pie izdalīšanas, dodiet maizi un vīnu viens otram. To var darīt ar vārdiem: “Kristus miesa”, “Kristus asinis” un saņemot, atbildēt “Āmen.” Ja nepieciešams, tajā punktā var piespiest “pause”. Skaidrs, ka dievgaldu parasti baudām draudzes kopīgajos dievkalpojumos. Šajā neparastajā laikā, Tava ģimene (vai, ja Tu dzīvo viens, Tu) - jūs esat “mazā draudze”. Tas šobrīd būs līdz laikam, kad dievgaldu atkal varēsim svinēt savos dievkalpojumos.

Iesim visos notikumos ar uzticību pie Tēva debesīs un Viņa vienmēr labo prātu, saistīdami sevi un savu ceļu jo cieši ar Viņa dāvāto Pestītāju, Jēzu. Labu dienu, mieru, veselību visiem no sirds vēlēju! Lai tam Kungam mēs ar uzticību visur līdzi staigājam! (259. dz.) Sarma Eglīte, BLUM nozares vadītāja


108 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page