top of page
Search

Māc. Dāga video Bībeles stunda 19. martā

Te varat noskatīties un noklausīties 19. marta Bībeles stundu (13. min. video). Lai Dieva Vārds stiprina šajā laikā!


2020. g. 19. marta Bībeles stunda


Teksts: Lūkas evaņģēlijs 5:1-11

Pirmo mācekļu aicināšana Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņa spiedās, lai dzirdētu Dieva vārdu, tad viņš, stāvēdams Gennēsaretes ezera krastā, ieraudzīja divas laivas ezera malā; un zvejnieki, no tām izkāpuši, mazgāja tīklus.  Iekāpis laivā, kas piederēja Sīmanim, viņš lūdza tam atirt laivu mazliet no krasta; apsēdies viņš no laivas mācīja ļaudis.  Beidzis runāt, viņš teica Sīmanim: “Airē uz dziļumu un izmet tīklus zvejai.” Sīmanis atbildēja: “Mācītāj, mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši. Bet es izmetīšu tīklus tavā vārdā.”    Tā izdarījuši, viņi noķēra milzum daudz zivju, tā ka viņu tīkli saplīsa.  Un tie māja saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu viņiem palīgā. Tie atnāca, un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz grima.  To redzēdams, Sīmanis Pēteris nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja: “Kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks.”  Sīmani un visus, kas bija ar viņu, bija pārņēmušas bailes lielā zivju loma dēļ;  arī Jēkabu un Jāni, Zebedeja dēlus, kas bija Sīmaņa darbabiedri. Jēzus sacīja Sīmanim: “Nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks.”  Izvilkuši laivas krastā, tie pameta visu un sekoja viņam. Āmen. Jautājumi: Mēs redzam mūsu stāstā, ka Pēteris Jēzus priekšā atzīst, ka viņš ir grēcīgs cilvēks. Mēs te redzam atšķirību viņu raksturos. Kad tu esi jutis atšķirību starp tavu raksturu un Dieva?

Jēzus atbildē Pēterim mēs sadzirdam žēlastību un iedrošinājumu. Kā jūs raksturotu Pētera attieksmi, kad viņš vispirms satiek Jēzu? Stāsta vidū? Un stāsta beigās?

Mēs šo varētu raksturot kā Pētera kalpošanas attīstību. Kur tu ieliktu sevi un tavu kalpošanu, salīdzinot to ar Pētera attīstību? Kas sagatavo Pēteri, lai atbildētu Jēzus aicinājumam? Kas tevi ir sagatavojis atbildēt Jēzus aicinājumam? Kas tev vel ir vajadzīgs, lai atbildētu šim aicinājumam?


Dieva mīlestībā,

mācītājs Dāgs


28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page