top of page
_DSC3775 copy.jpg

Mēs esam kristiešu draudze kas sludina Dieva vārdu saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, luterāņu mācībām, un latviešu tradīcijām, rūpējās viens par otru, un dara Dieva mīlestības darbu Minesotā un pasaulē.

We are a Christian congregation that proclaims God's word in accordance with Holy Scripture, Lutheran teachings, and Latvian traditions, cares for one another, and does God's loving work in Minnesota and the world.

Jaunākās ziņas un notikumi

Marble Surface

Pastor Ilze began her ministry at the Minneapolis - St. Paul Latvian Ev. Luth. Church on August 15, 2021. Before coming to Minnesota, Pastor Ilze served for 21 years at the Grand Rapids Latvian Ev. Luth. Church in Michigan.  She and her youngest child, MJ Oliver, like the Twin Cities area very much in all the seasons. Her other child, Lars, is serving in the armed forces.

From 2015  to 2017, she was dean of the Midwest region for LELBA (Latvian Evangelical Lutheran Church in America), and prior to that, secretary of the region for 10 years. Pastor Ilze served over 20 years at the Latvian Center Garezers children’s summer camp as teacher, pastor, and some years  as camp counselor and chaplain.

Pastor Ilze earned her baccalaureate degree in theology at the University of Latvia in 1996. Prior to that, she studied at the Emīls Melngailis music college in Liepāja, receiving a degree in cello and orchestral playing in 1991. Before embarking on studies in theology, she played in the Liepāja symphony orchestra and taught cello at the children’s music school in Kuldīga.

 

After receiving Peter Steinke Bridge Builders coach certification from Luther Seminary in 2009, Pastor Ilze participated in the ELCA (Evangelical Lutheran Church of America) Bridge Builders group in Michigan.

Pastor Ilze has supplemented her studies of psychology in the master’s program of Western Michigan University and the doctoral program of Western Theological Seminary. Her pastoral internships were done at the Latvian Church in Ottawa, Canada, as well as in several summer seminars of the University of Latvia theology department in Sweden and Germany.

While raising her two children, Pastor Ilze became interested in neuroplasticity, and she participated in Brain Gym and Brain Highway courses. She is also a certfied Laughter Yoga and Reiki instructor.

Pastor Ilze’s leisure activities include spending time in her garden, walks with her dogs, Teodors and Rūzevelts, cooking, and, when time permits, learning ballroom dances at Arthur Murray Dance Studio. She continues playing the cello and has begun writing literary short stories. She is a member of the sorority Daugaviete.

ILZE.jpg

Mācītāja Ilze Larsen iesāka savu aicinājumu būt par Mineapoles-St. Paulas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju 2021. gada 15. augustā. Mācītājai un viņas jaunākajam bērnam MJ, Mineapole un tās apkārtne ļoti patīk gan vasarā, gan ziemā. Mācītājas vecākais bērns atrodas militārā dienestā.

 

Pirms Mineapoles-St. Paulas draudzes aicinājuma, mācītāja Ilze bija draudzes gans Grandrapidu evaņģēliski luteriskajā draudzē, Mičiganā, 21 gadu. No 2015. līdz 2017. gadam mācītāja pildīja LELBA Vidienes apgabala prāvestes pienākumus. Pirms tam bija apgabala sekretāre desmit gadus.

 

Pāri par divdesmit gadiem mācītāja ir kalpojusi latviešu centra “Garezers” visās bērnu, jauniešu vasaras nometnēs kā skolotāja, mācītāja un citus gadus arī kā audzinātāja un kapelāne.

 

Mācītāja ieguva bakalaura grādu teoloģijā, Latvijas Universitātē 1996. gadā. Pirms tam viņa studēja Liepājas Emīla Melngaiļa mūzikas koledžā Liepājā, iegūstot grādu čello un orķestra spelē 1991. gadā. Pirms teoloģijas studijām mācītāja bija Liepājas simfoniskā orķestra mūziķe un čello skolotāja Kuldīgas bērnu mūzikas skolā. Pēc certifikācijas 2009. gadā, Peter Steinke Bridge Builders apmācībās Lutera seminārā, St.Paulā, mācītāja Ilze Mičiganā piedalījās ELCA (Evangelical Lutheran Church of America) Bridge Builders grupā.

 

Mācītāja ir papildinājusi studijas psiholoģijā Western Michigan University maģistra programmā un doktora programmā pie Western Theological Seminary. Studiju praksi mācītāja ieguva Otavas Miera draudzē, Kanādā, kā arī vairākos vasaras LU Teoloģijas fakultātes semināros Zviedrijā un Vācijā.

Audzinot savus divus bērnus, mācītāja Ilze sāka interesēties par neiroplastiku, un viņa ir piedalījusies Brain Gym un Brain Highways kursos. Ir arī certificēta Laughter Yoga un Reiki  instruktore. Mācītāja ir korporācijas “Daugaviete” biedre.

 

Ārpus draudzes aktivitātēm mācītāja Ilze mīl pavadīt laiku dārzā, pastaigas ar saviem suņiem Teodoru un Rūzveltu, kulināriju, kad sanāk laiks mācās balles dejas Arthur Murray studijā, joprojām spēlē čello un sākusi rakstīt īsus literārus stāstus.

Tuvākie Svēto Rakstu vārdi mācītājai ir no 1. Jāņa vēstules 4:18-19: “Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis.”

 

Kā arī iedvesma viņas katrai dienai ir Norvičas Džulianas vārdi: “Viss būs labi, viss būs labi un viss būs ļoti labi.”

She receives daily inspiration from the words of Julian of Norwich: “ All shall be well, and all manner of thing shall be well.”

bottom of page