top of page

Svētrīta Zvani

Svētrīta Zvani ir Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes laikraksts, kas tiek izdots reizi mēnesī.

Laikraksts ir lielākais mūsu draudzes un arī latviešu sabiedrības Dvīņu pilsētās informācijas avots, jo tas tiek izsūtīts elektroniski un papīra formātā vairāk nekā 150 lasītājiem. Laikrakstu lasa cilvēki gan Minesotā, gan citviet Amerikā, kā arī citviet pasaulē, kā piemēram, Kanādā un Latvijā.

Laikraksta r
edakcijas kollēģijā: māc. Ilze Larsen, Anna Hobbs, Laimonis Sproģis,       

Biruta Sprūde, redaktore Laila Švalbe. Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.

*Svētrīta Zvanu tehnisko izdevumu segšanai tiek lūgts ziedojums:

           Pa e-pastu - $11.00 gadā.  Pa pastu (papīra formātā) - $63.00 gadā.

Rakstus, lūdzu, sūtīt uz mndraudze@gmail.com līdz mēneša 25. datumam, rakstītus Word programmā.

Svētrīta Zvanu archīvs 2024. g.

Svētrīta Zvanu archīvs 2023. g.

Svētrīta Zvanu archīvs 2022. g.

Svētrīta Zvanu archīvs 2021. g.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2020. g.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2019. g.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2018. g.

bottom of page