top of page

Svētrīta Zvani

Svētrīta Zvani ir Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes laikraksts, kas tiek izdots reizi mēnesī.

Laikraksts ir lielākais mūsu draudzes un arī latviešu sabiedrības Dvīņu pilsētās informācijas avots, jo tas tiek izsūtīts elektroniski un papīra formātā vairāk nekā 300 lasītājiem. Laikrakstu lasa cilvēki gan Minesotā, gan citviet Amerikā, kā arī citviet pasaulē, kā piemēram, Kanādā un Latvijā.

Laikraksta r
edakcijas kollēģijā: māc. Ilze Larsen, M. Eglīte, A. Hobbs, L. Sproģis,       

B. Sprūde, redaktore Laila Švalbe. Redakcija patur tiesības iesūtītos rakstus rediģēt un zināmos gadījumos noraidīt.

Svētrīta Zvanu tehnisko izdevumu segšanai tiek lūgts $30.00 ziedojums gadā.

 

Rakstus, lūdzu, sūtīt uz mndraudze@gmail.com līdz mēneša 21. datumam.

Svētrīta Zvanu archīvs 2023. g.

Svētrīta Zvanu archīvs 2022. g.

Svētrīta Zvanu archīvs 2021. g.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2020. g.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2019. g.

Svētrīta Zvanu archīvs: 2018. g.

bottom of page